• Kişisel Bilgiler

  Zeliha Aras  Altınok,  2007 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak, 2008 yılında Ankara Barosu’na kaydolmuştur. Altınok&Katayıfçı Hukuk Bürosu’nun yönetici ortaklarından olan Zeliha Aras Altınok; İdare Hukuku, İmar ve Planlama Hukuku, Enerji Hukuku, Özelleştirme Hukuku, İhale Hukuku, Kamu İhale Hukuku, Çevre Hukuku ve Vergi Hukuku alanlarında, İdare Hukuku’nun Özel Hukuk alanına yansıyan alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. 

  Çalışmalarında şirket birleşme ve devralmaları, hisse devir süreçleri, işletme hakkı devir sözleşmesi ve imtiyaz sözleşmesinin incelenmesi ve bu kapsamda gerçekleşen müzakerelerde müvekkillerin temsil edilmesi ve sürecin hukuki yönetimi; imar planlarının ve parselasyon planlarının hazırlanması, uygulama işlemlerin tesis edilmesinden başlayarak inşaat projelerinin hukuki yönetimi, bu kapsamda ikame edilen davaların takibi; enerji projelerinin inşa ve üretim aşamalarının her bir safhasında önleyici hukuk kapsamında hukuki danışmanlık hizmetinin verilmesi, toplantılara katılım sağlanması ve davaların takibi ve yönetimi; vergi hukuku uyuşmazlıklarında vergi incelemesi safhasında hukuki danışmanlık hizmetinin sunulması, uzlaşmalara katılım sağlanması, davaların takibinde yoğun olarak çalışmaktadır. 

  Ayrıca Bankacılık Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Enerji Hukuku Sertifika Programına, OEC Limited Arabuluculuk ve Uzlaştırma Teknikleri Eğitimi Sertifika Programına ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Sertifika Programlarına katılmıştır. 2014-2015 yıllarında Ankara Barosu Eğitim ve Kültür Merkezinde, Avukatlık Mesleği Staj Eğitimi kapsamında İdare Hukuku Seminer derslerini vermiştir.

  Eğitim 

  ·      Ankara Üniversitesi Kamu Hukuku Yüksek Lisansı 

  ·      ODTU Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programı 

  ·      Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

  Yayınlar ve Makaleler

  ·    Sağlık Hı̇zmetı̇nin Özel Kı̇şilere Gördürülmesı̇ Usulü Olarak Kamu Özel Ortaklığı, Ankara 2012.

  ·      İdari Yargıda İptal Kararlarının Uygulanması, Ankara 2012.

  ·     İmar Planlarında Anayasa Mahkemesi’nin ve Danıştay’ın Yetki Konusuna Bakışı, Ankara 2012.

  ·     Çevresel Etki Değerlendirilmesi ve Kümülatif Etki Değerlendirilmesi (ICT Enerji, 2014 Yılı Haziran Sayısı)

  ·      Su Kullanım Hakkı Anlaşmalarının Damga Vergisi Muafiyeti (ICT Enerji, 2014 Yılı Temmuz Ayı Sayısı)

  ·      Jeotermal Elektrik Üretim Tesisi Destekleme Mekanizması (ICT Enerji, 2014 Yılı Ağustos Ayı Sayısı)

  ·      İvedi Yargılama Usulüyle Getirilen Değişiklikler (ICT Enerji, 2014 Yılı Eylül Ayı Sayısı)

  ·      Reaktif Enerjinin Tanımı ve Mevzuattaki Yeri (ICT Enerji, 2014 Yılı Ekim Ayı Sayısı)

  ·     Danıştay Kararları Uyarınca Bakanlar Kurulu Tarafında Tesis Edilen Acele Kamulaştırma Kararları (ICT Enerji, 2014 Yılı Kasım Ayı Sayısı)

  ·      Elektrik Piyasası Kanunu Geçici 9. Maddesi Kapsamında Bir Değerlendirme (ICT Enerji, 2014 Yılı Aralık Sayısı)

  ·      Sistem Kullanım Cezaları Hakkında Bir Değerlendirme (ICT Enerji, 2015 Yılı Mart Ayı Sayısı)

  ·      Doğalgaz Piyasası Lisans Yönetmeliği Değişikliği (ICT Enerji, 2015 Yılı Nisan Ayı Sayısı)

  ·      Kayıp-Kaçak Bedellerine İlişkin Yargıtay Kararlarının Süreç İçindeki Değişimi (ICT Enerji, 2015 Yılı Mayıs Ayı Sayısı)

  ·      Su Kullanım Hakkı Anlaşmasından Doğan Uyuşmazlıklar Üzerine Bir İnceleme (ICT Enerji, 2015 Yılı Temmuz Ayı Sayısı)