İmar ve Planlama Hukuku


Altınok Katayıfçı Hukuk Bürosu; bölge planları, çevre düzeni planları, nazım imar planları ve uygulama imar planları ile bu planların değişiklikleri neticesinde ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıklarda; aynı şekilde, revizyon imar planı, ilave imar planı ve mevzii imar planlarından doğan ihtilaflar ile parselasyon işlemleri ve sit alanlarına dair hukuki sorunların çözümünde, yapılaşma ve şehirleşme gerçeklerini de göz önüne alarak hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.